V určitých případech nemůže být považováno slovo BLBEC za urážku, ale jde o pouhé konstatování stavu
úterý, 14. června 2022

42_50135764373_d23fccd366_k-770x460.jpg

Napsat o někom, že je blbec může být považováno:
a) za urážku
b) za pochvalu, pokud jde o neskutečného WOLA

Tvrzení pana Lipavského o tom, že "Ruská invaze na Ukrajinu ovlivňuje bezpečnostní situaci nejen v Evropě, ale i v Asii či Indo-Pacifiku", je přinejmenším hloupé a může ho říct pouze někdo, kdo nemá ani zdání o mezinárodní situaci - to by asi člověk zastávající jeho pozici měl mít.

Ministr zahraniční České republiky Jan LipavskýJeho znalosti, jeho vzdělání a zkušenosti, však zjevně neumožňují získat si faktické informace a přehled. Papouškuje pouze to, co mu nadiktují z Bruselu. Protože však nejsem sobec, tak mu nějaké zdroje informací pošlu. Není nic snazšího, než si ověřit na jiných světových serverech, zda jsou to fakta, nebo zda je jediná pravda ta, kterou nám servíruje Česká televize!

Ponechám na laskavém čtenáři, aby si udělali názor. Názor na to co tvrdí pan Lipavský, Ministr zahraničních věcí České republiky nominovaný za Piráty. A toho co říkají jiní, kteří nepodléhají rozkazům pomatené tetky Leyen z Bruselu. Dávám sem pro porovnání originály vyjádření Čínských, Indických, Pákistánských a Ruských politiků a expertů, a jejich český překlad.


Třeba něco o Indii:
https://iai.tv/articles/india-is-creating-a-new-world-order-auid-2118

 • The West claims that Putin’s war against Ukraine means that Russia is now isolated by the international community. But in fact, the exact opposite is happening. Most of the world is either pro-Russia or neutral with regards to the war in Ukraine. India’s neutral stance is critical to this international balance of power. And while India’s historical ties with Russia go a long way to explain the current situation, it is also India’s vision for the future that’s informing its attitude. Along with China and Russia, India is aiming to bring about an end to western global hegemony, and usher in a new era of a multipolar international order
 • Západ tvrdí, že Putinova válka proti Ukrajině znamená, že Rusko je nyní izolováno mezinárodním společenstvím. Ve skutečnosti se ale děje pravý opak. Většina světa je s ohledem na válku na Ukrajině buď proruská, nebo neutrální. Neutrální postoj Indie je pro tuto mezinárodní rovnováhu sil zásadní. A zatímco historické vazby Indie s Ruskem jdou dlouhou cestu k vysvětlení současné situace, je to také vize Indie do budoucnosti, která formuje její postoj. Spolu s Čínou a Ruskem se Indie snaží ukončit západní globální hegemonii a zahájit novou éru multipolárního mezinárodního řádu.

Nebo Číně, Rusku a Indii:
https://global.chinadaily.com.cn/a/202204/08/WS6250356ba310fd2b29e55e96.html

 • India sees enhanced strategic cooperation with China, Russia.
 • Indie vidí posílenou strategickou spolupráci s Čínou a Ruskem.
 • The separate visits by China's State Councilor and Foreign Minister Wang Yi and Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov took place against the backdrop of the Russia-Ukraine conflict. Wang arrived in New Delhi on March 24 while Lavrov started his two-day trip to the Indian capital on March 31.
 • Samostatné návštěvy čínské státní rady a ministra zahraničí Wang Yi a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se uskutečnily na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu. Wang dorazil do Dillí 24. března, zatímco Lavrov zahájil dvoudenní cestu do hlavního města Indie 31. března.
 • Beyond the strategic cooperation, India seeks to boost trade ties with Russia and to ensure smooth economic cooperation with China by resolving outstanding issues, Indian diplomats said.
 • Kromě strategické spolupráce se Indie snaží posílit obchodní vazby s Ruskem a zajistit hladkou ekonomickou spolupráci s Čínou řešením otevřených problémů, uvedli indičtí diplomaté.

Něco málo o spolupráci Číny, Ruska a Pákistánu:
https://moderndiplomacy.eu/2022/04/03/pakistan-russia-china-nexus/

 • "China is committed to non-interference policy, adding that as an all weather strategic cooperative partner and friendly neighbour of Pakistan, it is our sincere hope that all parties in Pakistan will stay united and uphold the major interest of country’s developments and stability."
 • "Čína se zavázala k politice nevměšování a dodává, že jako strategický partner pro spolupráci za každého počasí a přátelský soused Pákistánu upřímně doufáme, že všechny strany v Pákistánu zůstanou jednotné a budou podporovat hlavní zájem rozvoje a stability země."
 • Imran Khan has accused the west, specifically the US, of seeking to dislodge him in cohorts with opposition leaders in Pakistan, because of his Pro-Russia stance (Khan was in Russia when Moscow invaded Ukraine). Khan has repeatedly said that he has suffered because of his independent foreign policy. In an address to the nation on Friday, April 1, 2022, Khan had referred to a ‘foreign conspiracy’ to oust him, and Pakistan also summoned a US envoy to lodge a protest against ‘interference’ in its domestic manners.
 • Imran Khan obvinil Západ, konkrétně USA, že se ho snaží vytlačit v kohortách s opozičními vůdci v Pákistánu kvůli jeho proruskému postoji (Khan byl v Rusku, když Moskva napadla Ukrajinu). Khan opakovaně řekl, že trpěl kvůli své nezávislé zahraniční politice. V projevu k národu v pátek 1. dubna 2022 Khan odkazoval na „ zahraniční spiknutí“, aby ho sesadil, a Pákistán také povolal amerického vyslance, aby podal protest proti „vměšování“ do jeho domácích mravů.

Spolupráce především Pákistán, Rusko (a Čína):
https://dailytimes.com.pk/895256/pakistan-russia-and-china/

 • Pakistani experts cried with joy at meeting between Khan and Putin during the former’s recent visit to Moscow.
 • Pákistánští experti plakali radostí na setkání mezi Khanem a Putinem během nedávné návštěvy bývalého prezidenta v Moskvě.
 • Khan has announced that Pakistan will import 2 million tonnes of wheat from Russia under a bilateral agreement [other than gas]. How it will turn out after tougher international sanctions against Russia remains to be seen. One thing is certain: it will not suit Western nations.
 • Khan oznámil, že Pákistán bude dovážet 2 miliony tun pšenice z Ruska na základě bilaterální dohody [kromě plynu]. Jak to dopadne po tvrdších mezinárodních sankcích proti Rusku, se teprve uvidí. Jedna věc je jistá: to nebude sedět západním národům.
 • Pakistan currently has a gas shortage of 1.5 billion cubic feet per day, Russia, which sees Pakistan as an energy client in the near future.
 • V současné době má Pákistán nedostatek plynu ve výši 1,5 miliardy kubických stop denně, Rusko, které se dívá na Pákistán jako na energetického klienta blízké budoucnosti.

Místo toho, aby řešil pan Lipavský skutečné problémy, které mu přísluší z titulu jeho úřadu. Místo toho aby se zajímal o to, o co má – mezinárodní situaci a postoj naší země k dění ve světě, řeší prkotiny a blbosti, které může za jediný den vyřídit i ten nejméně bystrý úředník na jeho ministerstvu. Bohužel to však přesně vypovídá, na co stačí kapacity tohoto ministra vlády pana Fialy.

Nicméně příklad, který mluví za mnohé:
Ministerstvo zahraničí se intenzivně zabývá situací s převozem těla Čecha zabitého na Donbasu na Ukrajině. V pondělí to řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Muž přišel o život v pátek v bojích s ruskou armádou. Podle dostupných informací byl prvním zabitým z českých dobrovolníků, kteří se připojili k ukrajinským ozbrojeným silám.
No nedělám si legraci, oni to skutečně vážně řeší až na úrovni Ministra zahraničních věcí České republiky.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministerstvo-resi-prevoz-tela-cecha-zabiteho-na-donbasu-40399927?fbclid=IwAR2ViK1rZ8_Dfgqivzj_mDvsJdDuk_uGIWHOdFvDl8LiQ3fDc3fvU4SCljc#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=bottom

V květnu bylo v hromadném hrobě u Kyjeva nalezeno tělo českého občana, řidiče kamionu, který na Ukrajině pomáhal jako dobrovolník... Hmm, v tomto případě jsem ale nečetl, že by se tím ministerstvo intenzivně zabývalo.
Máme tomu snad rozumět tak, že ti, kteří šli pomáhat jako dobrovolníci civilistům na Ukrajinu a jejichž pomoc skutečně měla smysl, jsou pro pana ministra nezajímavý na rozdíl od těch, kteří si šli zastřílet. POZOR! Nejde o vojáky naší České armády a
tamní válka není naše válka. Parlament České republiky neschválil vyhlášení válečného stavu.
V případě, že je Česká republika ohrožována útokem ozbrojených složek jiného státu (nás někdo napadl, nás někdo bezprostředně ohrožuje?) Nebo je takovému ohrožení vystaven stát, se kterým má Česká republika smluvní závazek týkající se společné obrany proti napadení (My máme nějaké smluvní závazky vojenského charakteru s Ukrajinou?), Parlament České republiky vyhlašuje válečný stav. Opakuji, takový stav nenastal a Česká republika NEVYHLÁSILA válečná stav, i když pan premiér Fiala tvrdí to, že jsme ve válce – NEJSME! Pouze tato vláda zneužívá nouzového stavu, to je vše.