Také byste chtěli žít v Birminghamu?!
středa, 30. listopadu 2022

47_a4lbpnvd.png

Vy, kteří mě sledujete delší dobu víte, že jsem žil poměrně dlouhá léta ve Velké Británii. Dost jsem psal o Birminghamu, kde jsem bydlel mých posledních pár let v UK – to neznamená Ukrajinu, ale United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.


Psal jsem o největším obchodním domě Selfridges Building, který postavil český architekt Jan Kaplický. O historických památkách v Birminghamu, kanálech, kterých tam je téměř jako v Benátkách, tenisovém turnaji WTA, Botanické zahradě, Birminghamském podzemním vlakovém nádraží Birmingham New Street se 17 nastupišti, Birminghamské atletice, o úžasné mimoúrovňové dálniční křižovatce, která má 4 patra a jmenuje se Spaghetti junction atd.

Ale také Birminghamském letišti - Birmingham international airport, které si vyjevený turista, který tam přistane, můžete splést s Karáčí. O ulicích, kde se mluví 17 jazyky a ani jeden z nich není angličtina. O ulicích, z kterých do práce dochází z několika stovek tam žijících lidí méně, než je prstů na jedné ruce! O double-decker busech v Birminghamu, kde budete jediný „white color“ pasažér a to včetně řidiče. O útocích na původní obyvatele, o znásilněních, přepadeních, pobodaných chodcích, vraždách, o desítkách tisíců „nových angličanů“ modlících se společně v Small Heath Parku, nedaleko Centrální mešity.

Muslimové pokojně kráčí ulicí, nicméně protesty se většinou zvrtnou - rozklikněteProč na to narážím a vzpomínám si právě dnes?
Včera jsem četl náhodou to, co napsal jeden Brit o svém rodném městě Birminghamu, z kterého ho donutil odejít strach o vlastní život.

Zde to přikládám v originále a dále následuje překlad do češtiny.

It's what liberals like to call progress.

People trafficking, voodoo rituals, bush meat, "industrial scale" rape, obesity epidemics, health tourism, return and expansion of once eradicated diseases, stabbings, shootings, drug cartels, slave labourers, squalid living conditions, increases of people living on the streets, terrorism and 20,000 terrorists to monitor, increase in surveillance state, loss of free speech, social tension, race riots, pulling down of statues, gender-bending problems with children, gay adoptions, higher suicide rates, £trillions of debt, open borders, repeat offending criminality and useless prisons, high drug use and hedonism, schools with 100 languages to contend with, children on antidepressants because of neurosis about the environment, gender and 'racism'...

We are artificially materially better off due to vast borrowing. We are comforted by better technology and advancements in health care - but in almost all other ways society is degraded and degrading and not a patch on what it used to be or could have been without their lunacy and their law of "unintended consequences".

Stabbings will be happening all the time - on a perpetually increasing basis. It goes with the territory of third-worldism and liberalism.

The Great Train Robbery was once famous not only for the amount of money stolen, but because of the violence of somebody being attacked with an iron bar. That kind of thing would be in the news for weeks and would become a "name" that everyone remembers because it was so shocking and unusual.

Now, people are shot and murdered every day and most of them don't even make local TV news never mind national TV headline news. People who have been found to have guns and links to crime have even avoided being sent to prison.

Liberalism, "progressive socialism", the progression to hell paved by the naive and their "good intentions".

Toto je dnešní BirminghamPřeklad do češtiny:
Liberálové tomu rádi říkají pokrok.

Obchodování s lidmi, voodoo rituály, maso z buše, znásilnění v „průmyslovém měřítku“, epidemie obezity, zdravotní turistika, návrat a expanze kdysi vymýcených nemocí, pobodání, střelba, drogové kartely, otroci, špinavé životní podmínky, nárůst počtu lidí žijících na ulici, terorismus a 20 000 teroristů ke sledování, nárůst stavu dozoru, ztráta svobody slova, sociální napětí, rasové nepokoje, bourání soch, problémy s ohýbáním pohlaví u dětí, adopce gayů, vyšší míra sebevražd, miliardy liber dluhu, otevřené hranice, opakovaná kriminalita a zbytečné věznice, vysoké užívání drog a hédonismus, školy se 100 jazyky, se kterými je třeba bojovat, děti na antidepresivech kvůli neuróze o životním prostředí, pohlaví a „rasismu“...

Jsme na tom uměle materiálně lépe kvůli obrovským půjčkám. Utěšují nás lepší technologie a pokroky ve zdravotnictví – ale téměř všemi ostatními způsoby je společnost degradovaná a ponižující a není náplastí na to, čím bývala nebo mohla být bez jejich šílenství a jejich zákona „nezamýšlených důsledků“.

Pobodání se bude dít neustále – na neustále rostoucí bázi. Jde to s územím třetího světa a liberalismu.

Velká vlaková loupež byla kdysi známá nejen množstvím ukradených peněz, ale také násilím, když byl někdo napaden železnou tyčí. Takové věci by byly ve zprávách týdny a staly by se „jménem“, které si každý pamatuje, protože to bylo tak šokující a neobvyklé.

Nyní jsou lidé stříleni a vražděni každý den a většina z toho se ani nedostane do místních televizních zpráv, ani hlavní zprávy celostátní televize. Lidé, u kterých bylo zjištěno, že mají zbraně a napojení na zločin, se dokonce vyhýbali poslání do vězení.

Liberalismus, „progresivní socialismus“, postup do pekel dlážděný naivními a jejich „dobrými úmysly“.

Asi byste měli vědět, že město Birmingham je násobně větší než Praha a přitom počet migrantů přesáhl oficiálně 56% tam žijící populace. Počet násilných trestných činů se zvedá průběžně každý rok zhruba o jednu čtvrtinu, ale například počet vražd stoupá meziročně zhruba o 27%. Kam se hrabe Jižní Afrika, o které lidé vědí, že tam neradno prodlévat, že tam je setsakra nebezpečno.
Zde je odkaz na ony statistiky.
https://www.breitbart.com/europe/2022/11/29/birmingham-and-leicester-become-minority-majority-cities-as-native-population-falls-below-75-per-cent/?fbclid=IwAR31U5qREOcem22xxGec8o11W6BHudsvYBzagSCHZWSmAfM38Xdsz6sC4zU


Také byste chtěli žít v Birminghamu?!